Szkoła promująca zdrowie


Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – uczniowie i także pracownicy placówki podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają lokalną społeczność, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe ich życie.


Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie już od 2002 roku. 18 czerwca 2003 roku uzyskaliśmy CERTYFIKAT przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, nadany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie.

Chcemy wychować ucznia świadomego i wrażliwego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia.

Chcemy, aby nasi uczniowie nauczyli się dbać o siebie i swoje środowisko oraz chcieli i potrafili ciekawie spędzać czas wolny w zgodzie z przyrodą.


Wytrwale i z pełnym zaangażowaniem podejmowane są różnorodne działania prozdrowotne, które umożliwiają nam realizację nadrzędnego celu Szkoły Promującej Zdrowie:

  • zapewniamy sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • kształtujemy poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
  • zachęcamy do zdrowego stylu życia oraz tworzymy uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiamy uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego – wzmacniamy w nich poczucie własnej wartości,
  • włączamy edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska,
  • tworzymy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W naszej szkole zostały podjęte działania w ramach „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych".