Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dla przyszłych uczniów / ich przedstawicieli ustawowych

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu. Kandydatów przyjmuje się:

 1. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców, opiekunów prawnych które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6 – letnie w stosunku, do których na wniosek rodziców wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
 2. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Uczeń spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Gizy w Wielogłowach, 33-311 Wielogłowy 56, zwany dalej
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: odo@spwieloglowy.pllub tel. 18 548 03 70.
 3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze związanych z przeprowadzeniem naboru / postępowania rekrutacyjnego, a w późniejszym okresie w celach związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. dotyczące zdrowia) w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
 5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi rachunkowo-finansowej.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 9. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 10. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 11. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 12. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 13. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 14. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 15. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 16. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka nie będą przekazywane do państw spoza EOG.
 17. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.