Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Gizy

 Zasady udzielania nagród Wójta Gminy Chełmiec 2021

Pilne termin do 20 maja 2021r.

Lista plików do pobrania:

1. Klauzula informacyjna - plik pdf

2. Wniosek Wójt stypendium - plk docx

3. Wniosek Wójt wyniki w nauce -plik docx

4.  Zmiana-2018-przyjecie-regulaminu - plik pdf

 

Wyciąg z regulaminu udzielania nagród Wójta Gminy Chełmiec

 • § 10. O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:
 1. a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył

tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej

wojewódzkim lub ogólnopolskim,

 1. b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach

sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim,

organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez

polskie związki sportowe.

 • § 11. 1. Wysokość nagród uzależnione będzie od kwoty przyznanych

środków budżetowych na dany rok budżetowy oraz ilości złożonych

wniosków. Nagrody udzielone mogą być w różnej wysokości biorąc pod uwagę

osiągnięcia ucznia.

 1. 2. Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali wysokość nagrody do

wypłaty. 3. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie uczęszczające do szkół

podstawowych, przy równoczesnym spełnieniu warunku określonego w § 1

ust. 3. , tj. „O stypendia i nagrody ubiegać się mogą uczniowie szkół

ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Chełmiec oraz

uczniowie szkół podstawowych niezależnie od miejsca zamieszkania jeżeli

uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Chełmiec”.

 • § 12. 1. Ustala się górną granicę wysokości nagrody do kwoty 400 zł na

rok kalendarzowy.

 1. 2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 2) składa Dyrektor

szkoły w terminie do 20 maja roku szkolnego w którym uczeń osiągnął

wysokie wyniki w nauce.

 1. 3. Wypłata stypendium nastąpi do dnia 31 lipca każdego roku.
 2. 4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być

złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie odbyło się

jeszcze posiedzenie Komisji w celu rozdysponowania środków budżetowych,

 1. np. w przypadku rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad, zawodów po terminie

składania wniosków.

 • § 13. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować o

przyznanie nagrody Wójta Gminy dla ucznia w innych przypadkach niż

określone w § 10, np. finalistów i laureatów innych konkursów/zawodów

sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Zakończenie

 • § 14. Wnioski składają w imieniu ucznia rodzice lub opiekunowie prawni w

rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Godło

Platforma Office365

Office 365

O365

ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE

jabko2

"Złote Jabłko Sądeckie"
dla Zespołu Szkół w Wielogłowach

Certyfikat

logo cert

Dyplom MEN

Dyplom od Pani Minister MEN
Anny Zalewskiej

dyplom

Dobra Szkoła - reforma MEN

logo

Kon. - Silni wiedzą - mocni w życiu

Licznik odwiedzin

1660605
Dzisiaj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
564
10062
45897
1660605

Twoje IP: 3.236.124.77
2021-06-25 12:00